Arkiv | Uncategorized RSS feed for this section

Sälj inte grisarna för billigt!

7 Aug

Den här veckan betalas slaktgrisarna i Tyskland med 19.20 kr till 20,60 kr i topp. Detta vid en eurokurs som idag är 10,79 skr. De flesta i Sverige får hem mellan 16 till 17 kr per kg. Då vi nu alltmer närmar oss en viss brist på grisar så uppmanar jag mina kollegor att ta ordentligt betalt för förtida leveranser av grisar. Marginalvinsten för en vecka förtida leverans är enl.följande.Grisen växer 0,75 kg kött per dag á 17 kr. Fodret koster 5,75 kr per dag. Således blir marginalvinsten; 0,75 ggr 17 kr ggr 7 dagar minskat med foder 7 dagar ggr 5,75 kr = 49 kr.Därutöver prisgaranti + 3% handelsmarginal så blir det minst 97 kr extra vid en veckas tidigarelagd leverans.Viktigt att förhandla med slakteriet. Går det ej så har Du inga grisar att leverera.
Det är ytterligt märkligt att vi i Sverige ligger näst lägst i avräkningspris i Europa. Det är bara Finland som ligger lägre men då har producenterna statliga direktstöd för sina produktionsgrenar.

Sven Jerpdal

Annonser

Tommy Ögren checkar ut!

15 Jul

Redan för några år sedan gick egentligen Tommy Ögrens ”bäst före datum”ut men nu först har han kommit på att pensionera sig. Tommy har framgångsrikt byggt upp Ögrengruppen av företag inom köttsektorn som varit mer eller mindre på ”dekis”.Dessa företag hade en mycket svag finansiell styrka med mycket låga soliditetstal. Så var det också med konkursmässiga Skövde slakteri. Ganska snabbt gick soliditeten upp till mer än 80% och detta tack vare att slakteriet kunde hålla ner avräkningspriserna till bönderna.En av Tommys bästa grenar har varit att prata ner priserna till oss bönder.
Vi får nu hoppas att rekryteringen av ny VD vid slakteriet går bra och snabba besked. I det fall att Tommy inte kan rekrytera en ny VD inom sin egen sfär så hoppas jag att han kan knyta till sig en progressiv kraft som jobbar mer för producenterna än vad Tommy gjort. Vidare så måste Tommy hålla fingrarna i styr och att Ögren-gruppen kan se framtiden med tillförsikt.Om Tommy får abstinensbesvär så skulle han göra sig mycket bra som stå-upp-komiker på Norra Brunn.För prata kan han.
Jag vill önska Tommy en skön pension och god hälsa.

Sven Jerpdal

Vad bestämmer avräkningspriset?

12 Jun

Fram till 1995 bestämdes avräkningspriserna på kött av staten. Det innebar att såväl producenter som konsumenter hade garanterade prisnivåer. 1995 kom EU-intädet och då skulle marknaden klara sig själv. Då vet ju alla som har varit med sedan dess att lönsamheten gått ner kraftigt.Jag är ingen anhängare av prisregleringar,men att ha det som vi har haft det sedan år 2000 vill ingen. Nu är det slaktarna som är helt dominanta vad gäller att sätta avräkningspriserna utan att lyssna ned leverantörerna. Det finns ett lysande undantag och det är Lövsta kött i Uppsala som har regelbundna förhandlingar med sina grisleverantörer. Övriga slakterier säger att man lyssnar på marknaden och att tillgång och efterfrågan styr. Varför är det då sådana priser som endast gör små rörelser ett fåtal gånger per år och varför ligger slakterierna lika på sina prislistor? Vi som har varit med om hur många bortförklaringar som helst, för att slaktarna skall slippa att höja priserna till oss producenter, känner föga trovärdighet i undanflykterna.Det senaste jag hörde är en gammal klyscha att ”slakterierna måste ta ansvar för charkarna eftersom det går dåligt för dessa”. Det betyder att charkarna är viktigare än vi producenter. Vill inte slaktarna i Sverige längre ha svenska grisar?
Titta på Tyskland som för närvarande ligger mer än 3 kr högre än oss i Sverige. I Tyskland har man dels en internetauktion som ger ett omedelbart utslag i priserna och man har även priser som sätts i regelrätta förhandlingar med grisproducenterna. Här rör sig priserna varje vecka.Även Danmark har en rörligare prismekanism som dessutom ger producenterna en betydande årlig efterlikvid.Man måste inte ha ekonomisk förening för att lämna efterlikvid.
I Sverige måste vi få igång förhandlingar om såväl priser som övriga leveransvillkor och det med konflikträtt.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Sven Jerpdal

Slakterierna hånar Sveriges grisbönder

26 Maj

Efter noteringshöjning V 22 konstaterar jag att slakterierna i Sverige har höjt grisnoteringen med inemot 50 öre per kg,dvs. 3% höjning! I Europa har priset under samma period gått upp med 25%! I Tyskland slutade bästa auktionspris i fredags på 20,25 skr per kg och Danmark har passerat 18 skr-nivån. Höjning borde minst ha varit 1,50-2 kr dvs.minst 10%. Att skylla på att de svenska slaktarna inte har tillgång till asienmarknaden håller inte eftersom trycket ifrån Tyskland och Danmark är nästan obefintligt just nu.Skärpning!
Det är märkligt att de svenska slakterierna leker ”följa John” och är identiska på marknaden i prisrörelser. Detta trots att man har olika slakt och förädlingskostnader. Pågår det möjligen KARTELL-bildning? Dessutom vet jag att partipriserna på griskött har höjts med mellan 2-3 kr per kg.
Vår förhoppning är att vi genom ny styrelseordförande och förstärkning av Sveriges Grisföretagare kan sätta hårt mot hårt och tvinga fram en nyordning i det kommersiella förhållandet mellan producenter och slakterier.
Jag vill önska LYCKA TILL för den nya Grisföretagarstyrelsen.

Sven Jerpdal

Grishausse i Europa utom i Sverige

11 Maj

De senaste 6 veckornas hausse på grismarknaderna i Europa märks inte i Sverige. I Tyskland toppade priset i fredags den 10 maj med 1,88 euro ggr 10 80 skr= 20.30 kr per kg i svenska pengar. Slakten har minskat i Tyskland med c:a 750000 grisar hittills i år och marknaderna spås fortsatt att stärkas. I Danmark var senaste veckans pris per SPF smågris om 30 kg 500 danska kr = 700 Skr. Danskarnas fläskpris under veckan var 1,58 euro = 17,06 svenska kronor.Övriga länder i Europa utvecklas också starkt men Sverige verkar vara bortglömt.
Vad beror det på? Den största orsaken är slakteriernas oförmåga att ta ut priserna i en marknad där konsumenterna är mycket positiv till svenskt kött. De senaste veckornas partipriser har höjts kraftigt men oss producenter struntar man i.Slakterierna har gått med rejäla vinster och stärkt sina kassor kraftigt de senaste åren. Det är bara SCAN som p.g.a. sin oförmåga inte klarat sig så bra.För att hålla jämnan med Europa krävs en omedelbar höjning av fläskpriset med mellan 2,50 -4 svenska kronor. Lägger vi därtill det som alla säger att det svenska köttet har ett mervärde om c:a 1.50 kr per kg så förstår alla utom möjligen slaktarna att det är bråttom med rejäla prishöjningar.
Detta ”svälta räv” spel som pågår måste få ett slut om slaktarna skall kunna ha full beläggning i sina anläggningar framöver. Vad skall slaktarna ha sina fina slakterier till om dom inte får några slaktdjur i framtiden?

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige
Sven Jerpdal

Vem tar över SGF?

20 Apr

Vi närmar oss alltmer tidpunkten då Ingemar Olsson,ordf i SGF, skall eller bör avgå. Detta innebär att valberedningen har ett tufft jobb att få tag på en ny kandidat som kan företräda alla grisföretagare i Sverige. Hittills har Ingemar varit mycket självsvåldig och långt ifrån alltid haft styrelsen med på sina göranden och låtanden. Dessutom har han ensidigt jobbat mycket med smågrissidan, som hans eget företag jobbar med. Ingemar är påläst vad gäller paragrafer och bestämmelser som div. myndigheter hittat på, men det kommersiella har han helt glömt bort. Han sitter helt passiv i Köttföretagens styrelse och går helt i LRF:s ledband.
Alla aktiva grisföretagare vet ju att det kommersiella inom näringen stadigt försämrats de senaste 15 åren och värst de senaste 6 åren. Alla leveransavtal har slakterierna försämrat på flera punkter, ex.tilläggsbetalning vid förskotts- och överstående leveranser, ersättning för leverans på obekväm arbetstid är utökad och i stort sett oförändrad ersättning samtidigt som arbetslönerna ökad kraftigt sedan ob-ersättningen infördes för snart 30 år sedan. Det är fortfarande slakterierna som förbehåller sig rätten att sätta våra avräkningspriser i efterskott och det utan förhandling med leverantörerna.För några år sedan i Falkenberg där SGF hade stämma bestämdes det att styrelsen skulle flytta fram våra positioner vad gäller det kommersiella.Detta struntade Ingemar i att driva denna fråga.
Hur skall då personen se ut som skall kunna driva VÅRA frågor framåt? Det skall vara en god förhandlare som är resultatinriktad. Eftersom vissa slaktare straffar producenter,som har synpunkter på slakteriernas framfart och sätter hårt mot hårt, med represalier eller säger upp leveranskontrakt. Därför är det nog bra med en ledare som inte har egen grisproduktion och dessutom har tiden för detta tuffa uppdrag. Styrelsen i övrigt har ju tillräckligt med kunskaper om grisproduktion.

Vår framtid står och faller med hur vi kan ta för oss.

Sven Jerpdal

Sälj slaktgrisarna till Tyskland

29 Mar

Under de senaste två veckorna har en total omsvängning skett på slaktgrismarknaden i Europa. Detta beror på att Kina har kommit igång med att köpa fläsk med stora kvantiteter. Priserna stiger häftigt i framförallt Tyskland. Dagens auktionspris i Tyskland på internet Schweinebörse var i genomsnitt 1,73 eur per kg dvs. 18 kr svenska pengar.
Till de grisuppfödare som har möjlighet uppmanar jag att exportera till Tyskland. Det finns företag i södra Sverige som jobbar med detta och som för närvarande exporterar slaktsuggor.
Eftersom SCAN har stora mängder överstående slaktgrisar och en notering om 14 kr per kg är det självklart att hoppa så tåget. Det har skett förr. Vart SCAN är på väg kan man ju bara bäva för. Är man på väg mot konkurs eller? Jag uppmanar SCAN-leverantörer att begära bankgaranti för minst en månads leveranser.
Jag tror att Tyskland mycket väl kan nå 20 kr per kg inom mycket snar framtid.

Sven Jerpdal