Arkiv | januari, 2013

Köttskatt, på vems uppdrag?

30 Jan

Efter att på behörigt avstånd följt debatten om köttskatt så väcks en del frågor. Det framkommer att Jordbruksverkets förslag om köttskatt inte var ett enstaka förslag utan en del i ett klimatarbete om hållbar köttkonsumtion. Säga vad man vill, men det tycks vara omöjligt att få fram ett helhetsperspektiv i debatten genom media bruset.

Jag funderar på vem som gett Jordbruksverket i uppgift att lägga förslag på köttskatt. Då Eskil Erlandsson och Anders Borg tar avstånd från förslaget är det knappast de. Är det en självpåtagen uppgift från verket eller finns det någon form av politiskt beslut som underlag. Jag skulle vilja se det.

Ett problem i Sverige är att ena handen inte vet vad den andra gör. Vi skall å ena sidan vara världsbäst i miljötänk och produktion men å andra sidan skall det vara fria marknadskrafter i konsumtionsledet med prislappen som styrmedel. Vi skall gå före med djurvälfärd och kostnader, med en dröm om att EU på sikt skall komma ifatt. Kommer de beslutande inom EU ta krafttag mot de företag och länder som inte ställt om sin grisproduktion?

Sverige är snart det enda landet i världen som försörjer sin befolkning med importerad mat och dessutom gör det med stolthet. Hur många arbetstillfällen går förlorade med importen? Trots alliansens och enskilda politikers fagra ord så finns ingen linje och helhets strategi i livsmedelsförsörjningen. Tycka vad man vill om Social- och Sverigedemokraterna men de ser ut att ha en ambition vad det gäller svenskt jordbruk som alliansen saknar.

Eskil, dags att ställa väckarklockan och ta tillbaka initiativet!

Stellan Ericsson

Svenska PIG?

23 Jan

Svenska Pig startade sin verksamhet under 1990-talet och skulle då ha en verksamhet som namnet säger Praktiskt Inriktade Grisförsök.Den verksamheten verkar att ha gått i ide.Detta är helt förklarligt eftersom grisnäringen är neråt och SLU har en ny anläggning för försök.
Däremot har de tidigare rådgivarna Margareta Andersson och Annika Bergman fått för sig att Svenska Pig skall vara ett konsultföretag.Bra eller dåligt kan man ha synpunkter på.Faktum är dock att de flesta som levererar slaktgrisar betalar 1 kr per gris till Sv.Pig.Lövsta kött i Uppsala betalar inget,så vitt jag vet.Varför skall Sv.Pig vara subventionerat då inga andra konsulter inom lantbruket har det upplägget.Nej,låt dem som utnyttjar rådgivningen betala vad det kostar!
I förra veckans inlägg berörde jag Sv.Pigs inblandning i Pig-Win,där många uppgifter starkt kan ifrågasättas.

Vintern fortsätter med mycket kallt men vackert.

Sven Jerpdal

Bench-marking

16 Jan

Bench-marking eller företagsjämförelser är allmänt förekommande i de flesta branscher i Sverige.Inom grisföretagandet är det mindre vanligt förekommande.
Genom Pig-Win som tillhandahålles av Svenska Pig i samarbete med några slakterier kan vi få vissa mått.Pig-Win är långt ifrån fulländat då man inte rakt av kan mäta produktionsresultaten.Inom smågrissidan bör man skilja på företag med egna suggor från de som har pool-suggor.
På slaktsvinsidan är anslutningen mycket dålig,under 15% av slaktgrisarna ingår.Här bör man skilja mellan integrerade och externintegrerade och även de producenter som köper smågrisarna på en öppen förmedling.Fastställande av smågrisvikten varierar stort.Dessa tre produktionsmodeller är inte direkt jämförbara och ändå ligger de till grund för en årlig prisutdelning som Sveriges Grisföretagare står för!Vad gäller schablonerna i Pig-Wins ekonomiska siffror är det inget att hänga i julgranen.Däremot är siffrorna väl användbara inom det egna förtaget där du kan ta siffror ifrån din egen bokföring för att få en helhetsbild.
Att jämföra avräkningspriser,smågrispriser och foderpriser är av central vikt.Den nya statistiken som Jordbruksverket tillhandahåller är tyvärr friserad men är bättre än de noteringar som vissa slakterier publicerar.SCAN förbjuder leverantörer att meddela utomstående vad som står skrivet i avtalen,vilket är mycket tveksamt om det är OK.Däremot resultatet av slakten och verkligt avräkningspris är inte förbjudet att jämföra med kollegor eller meddela banken.Det är klart önskvärt att så många som möjligt hörsammar Lannhard på grisportalen och meddelar honom det verkliga avräkningspriset!Räkna så här:Totalt kronor ,avräknat före moms dividerat med antalet avräknade kilon i din avräkning,LYCKA TILL!

Nu har vintern kommit tillbaka med 2 dm snö BRRR!

Sven Jerpdal

Branschinformation

9 Jan

Fram till för c:a 20 år sedan hade vi en jordbrukspolitik som gav oss en viss vägledning om de längre produktionsmålen.Idag har vi inte ens ett jordbruksdepartement utan ett otydligt landsbygdsdepartement.Det största regeringspartiet har en jordbrukspolitik som kommer ifrån deras senaste dokumentet i frågan,daterat 1975!
På lite kortare sikt skulle det vara bra att känna till seminanvändningen.Tidigare handlade lantbruksnämnderna en betäckningsstatistik som gav en prognos på 1-3 år över grisproduktionen.
Det korta perspektivet kan vi läsa av med fördel på Grisportalen.Emellertid varierar informationen stort.Flera slakterier rapporterar noggrannt medan andra är mycket knapphändiga,t.o.m.irelevanta.Vad gäller avräkningsnoteringar så varierar dessa såväl som tilläggen.Scan har haft samma uppgift under en så lång tid att det inte är trovärdigt.Scan betalar idag en bit över 17 kr per kg med en variation om minst 2 kr för högsta och lägsta.Vad gäller aktuell marknadsinformation så är vissa slakterier duktiga medan Scan och KLS verkar betydligt blygare.Bedömningar om tillgång på smågrisar är långt ifrån korrekt och där är det åter Scan som är sämst.Som ni förstår så är det Scan,som trots sin storlek,lämnar ren desinformation.Eller kan det helt enkelt vara så att cheferna inte har koll på vad man gör.Att skylla på att HK SCAN är ett börsnoterat företag och därför inte kunna lämna marknadsinformation i vårt led,är bara skitsnack.

Sven Jerpdal

SLS skapar kaos!

3 Jan

Herrarna Lithell,Niléhn och Svensson på SLS är fast beslutna att genomföra ett föranmälningssystem på grisar som påminner om det man har inom nöt och lamm,där det fungerar bra.Däremot passar inte detta på gris som slaktas efter vikt och har konstant hög tillväxt.På nöt och lamm slaktas djuren efter slaktmognad dvs.optimal fettansättning.Nöt och lamm har stora rasskillnader vad gäller slaktvikt samt att det är en viss möjlighet att reglera intensiteten.
Idag är det fullständigt kaos på föranmälningarna på gris.Den första möjligheten vid anmälan idag är att få leverera grisar V 8.Då kan ju vem som helst som kan grisuppfödning förstå vilka bjässar som kommer att levereras då.Ingen fullödig information har lämnats ifrån SLS varför stora förluster uppstår i uppfödningen.Vid min fråga till Niléhn om hur det skall gå till säger han”att man kan anmäla för ett helt år framåt”.Hur fungerar det för producenter som köper grisar på öppna marknaden?För det första så vet man inte när man får smågrisar från SLS och för det andra så varierar medelvikterna med 26-45 kg lev vikt,både inom och mellan insatta omgångar.
Det nya anmälningssystemet är fullt av luft-släpp ut den!
Nej mina herrar på SLS,era teorier fungerar inte,och jag kan inte förstå varför ni inte lyssnar på era inköpare som har kontakt med verkligheten.

Sven Jerpdal