Arkiv | december, 2011

Avräkningsnotering 2012?

31 Dec

Hur länge till skall vi ha nuvarande system för avräkningsnotering från slakterierna?
Vi vet att överensstämelsen mellan avräkningsnoteringen och avräknat pris saknar verklighet.Det skiljer mycket mellan slakterier beroende på olika leveranstillägg och de nya avtalen för 2012 som i allt högre utsträckning har garantiprisnivåer.SCAN:s notering är just nu 10,77 kr och avtalspengar utöver detta är 4-5 kr.Lövsta kött med avräkningsnotering 17 kr har inga tillägg.Övriga slakterier ligger på andra tilläggsnivåer.Avräkningsnoteringen säger således ingenting om vår verklighet i priser.
Ersätt avräkningsnoteringen med att en vecka senare redovisa verkligt avräknat pris.Idag finns en prisstatistik från de största slakterierna som hanteras av jordbruksverket.Denna statistik är genom byråkratiseringen 4-5 veckor gammal då vi kan läsa den på @-gris.Jag uppmanar slakterierna att fr.o.m.v 2 publicerar denna statistik.
För närvarande är det Dalsjöfors som betalar sämst bland de större slakterierna.
Min spådom för grispriserna för 2012 är 16 kr avräknat med lägre i början av året och upp emot 17,50 kr mot slutet.Smågrisarna c:a 615 kr st.
I övrigt har vi sålt de allra sista grisarna från St.Bärby i 21 dec.En 50-årig grisepok går i graven.
Till sist vill jag önska mina läsare
ettGOTT NYTT ÅR
Sven

Stellan reflekterar

26 Dec

Vi läser varje vecka med intresse landsnoteringarna i Europa för slaktsvin. Sverige har regelmässigt placering långt ner. Jämför man med faktisk betalning så är det en markant skillnad på flera kronor. Vän av ordning ställer sig frågan, varför?
Vad är det som gör att ”man” redovisar så olika siffror. Vems syfte vinner man när man redovisar ej relevanta siffror. I vilket ljus framstår slakterierna som redovisar en betalning men i verkligheten betalar ett helt annat belopp. I vilket ljus framstår slakterierna som behandlar sina råvaruleverantörer olika. Vilken skillnad är det på råvaran som motiverar helt skild betalning. Sedan när har slakterierna olika kvalitetsnormer på sina produkter som gör att det motiverar den stora prisskillnaden som finns på råvaran? Som konsument, var kan jag se skillnaden i affären?

Vi behöver redovisning av betalningen för slaktgrisarna som är i närheten av verkligheten och inte en som uppenbart är felaktig. Undrar när slakterierna skall vakna upp från den illusion de lever i. Undrar när de skall ta bort skygglapparna och börja betala vad det kostar att producera den råvara som de livnär sig på. En tanke är att börja liera sig med handeln för det är ett sätt för dem att få råvara på. Den tiden är förbi när en bonde kunde bygga ett svinhus bara för han var bonde. Nu måste även bonden ha betalt för den investering som krävs eller så avstår lantbrukaren från den riskabla investeringen.

Åter till betalningen. Vem vinner på att mörka? Kommer den verkliga betalningen att redovisas från officiellt håll inom den närmaste tiden eller måste vi leverantörer bygga upp ett eget nätverk som lyfter fram vår verkliga betalning för vår vara?

Stellan Ericsson

Spotmarknaden!?

20 Dec

Som Per Karlsson helt riktigt påpekar i @-gris så ger spotmarknaden möjlighet att vara utan avtal med något slakteri.Marknaden ter sig ju ofta svag i början av året för att senare stärkas.Ett frågetecken är dock vem står för fiolerna då grisarna blir för stora p.g.a.överstående slakt,är det säljaren eller köparen?
En annan möjlighet är att spotmarknaden sätter in smågrisar och skaffar foder och betalar kostnaderna för hyra,skötsel och övriga kostnader. Tyvärr så brukar den pengen vara låg.Framförallt om man jämför med kostnaden i kompendiet ”rätt pris på svensk gris”som Per är medförfattare till.
En annan bra sak som spotmarknaden har infört är att man anger dels vad en köpare vill ge för smågrisen och dels vad säljaren vill ha.
Det vore intressent att veta vilka volymer det rör sig om i noteringarna.Med tiden kanske vi också kan få bedömningar om den närmaste utvecklingen på tillgång och efterfrågan.
BRA SPOTMARKNADEN
Sven

Stellan grunnar

16 Dec

Jönköpingsmötet i maj (five eleven) har gjort klart intryck på många grisföretagare,så att man tar för sig bättre nu än tidigare.Förutom jag så var Bertil Hilbersson och Stellan Eriksson initiativtagare till mötet.Stellan bloggar denna gång hos grisgeneralen.

Intressant Att leva ett liv utanför grisproduktionen också.Läste av en händelse en enintervju med Percy Barnevik i en tidning med anledning av hans bok ”jag vill förändra världen”.I den boken skriver han att kunden är kung,vad menar med det? -kunden skall alltid stå i centrum.Särskilt lätt är det att tappa bort kunden i storföretag.Utan kund ingen försäljning,utan försäljning inget företag.
Vi kan i veckan läsa i Grisföretagaren om att det var grisproducenterna som fick ta hela smällen då priserna i Tyskland kraschade i början av året.Först i maj månad var importen större 2011 än 2010.Industrin gick istort skadelösa igenom det stålbad som vi grisproducenter fick genomgå.
Min klassföreståndare från högstadiet sa alltid om engelskan,kan du inte säga det på ett vis,så kan du alltid säga det på ett annat.Jag vill uttrycka Percys kundrelation på ett annat sätt.Utan råvaruleverantörer ingen produkt,utan produkt ingen kund…..
Dags för slakterierna att ta bort lite skygglappar och tänka på att säkra råvaran för framtiden.
Stellan

Upploppet för grisavtalen har börjat

13 Dec

Det är nu i elfte timmen att komma överens om grisavtalen för 2012.Det är helt klart att det pågår en revolution i prissättningen där vi byter ut slakteriernas rätt att betala i efterhand.Ett system med golvpriser + leveranstillägg har tagit över.
Som i alla revolutioner kommer även fram övertoner med höga krav på framförallt höga smågrispriser. Det ger samtidigt högre krav på fläskpriser.Det verkar som att framförallt smågrisproducenterna vill kompensera sig för de senaste svåra åren.Man kan alltid gråta över spilld mjölk,men man får aldrig tillbaka den samma.
Min uppfattning är att avtalen måste vara klara före nyårsafton,och att för de som har avtal att säga upp för senare förhandling gör detta,Det sämsta alternativet är troligen att stå utan avtal den 1 januari 2012.
Sven

Okynnesprissänkning

9 Dec

Scan sänker noteringen nästa vecka med 8%!Enligt min mening av rent okynne.Är julen redan över för Scan två veckor före jul?Det kan ju också vara så att Scan som vanligt valt att lägga sig i lågprissortimentet inför julen.Om den här prissänkningen gäller all slakt hos Scan under v 50 så betyder det att grisleverantörerna går miste om c:a 3 milj.kr.En annan sak kan ju vara att Scan har förköpt sig på bl.a.avtal i Kalmartrakten och andra områden.
Även KLS-Ugglarp sänker med 50 öre per kg men från en betydligt högre nivå än Scan hade.KLS säger sig försvara noteringen även om deras senaste höjningar var framtvingde av Scans aggressiva jakt på producenter i Kalmarområdet.
I övrigt har vi idag haft bolagsstämma på UPPPIG AB för året som slutar juni 2011.En ökad omsättning men ändå förlust med 513000 kr.Medelavräkningspris för året om 14,64 kr per kg fläsk och 513 kr medelpris för smågrisen.Förhoppningarna är ju att vi får positivt resultat för detta verksamhetsår.
Sven

Avräkningsprismodell 2012

5 Dec

Det är intressent att blogga för mina läsare.Jag har haft nästan 500 besök i bloggen på de 4 första dagarna och hoppas att Ni även i fortsättningen skall finna grisgeneralen värd att besöka.
Här nedan vill jag presentera en modell för avräkningsprissättning inför 2012.De prisnivåer som jag anger är exempel och inga rekomendationer.Däremot skall ingen som producerar c:a 1000 slaktgrisar eller mer behöva lägga sig under en medelprisnivå om 16 kr/kg fläsk.
Första siffran anger medelpris för år 2012 Sedan kommer priser för varje kvartal med början kvartal 1.Sista siffran är smågrispris i medeltal över året om man räknar 43% av 88 kg slaktgrisvärde.
16,40 14,90 15,90 16,90 17,90 635
17,00 15,50 16,50 17,50 18,50 643
18,00 16,50 17,50 18,50 19,50 681
Allt är angivet i kr.
De senaste dagarna har det talats om ett kommande prisrally på fläsk i Europa.Det vet vi inget om men man kan naturligtvis knyta priset till förslagsvis Danish Crowns avräkningsprisutveckling.Senaste gången det var rally i Europa fick vi inte ett öre med av uppgångarna.Det är ju naturligtvis en risk,för det kan ju också bli en nedgång.Valutasvängningar är ej med i beräkningarna,vilket gör ”ekvtionen” mer komplicerad.Jag tror en ren prissättning är bäst.Det finns en del som vill spekulera med sina grispriser i sina företag,vilket jag avråder ifrån.Vill Ni spekulera så gör det på någon eller några börser med pengar Ni inte behöver i rörelsen.
Sven

Aktuellt inför grisproduktionskontrakt

1 Dec

I år är kontrakts skrivningen för grisproduktionen ovanligt komplicerade.Detta beror på att vi är på väg att byta ut det gamla systemet för avräkning av grisar där slakterierna helt bestämt priserna i efterhand.Det som är kommande är att vi iförväg bestämmer priserna i avtal.Dessa priser består av ett garantipris +leveranstillägg.Allt är förhandlingsbart och beror på dina förutsättningar och din skicklighet att förhandla.Gör eller låt göra en analys av Dina kostnader på gården.Uppskatta Dina foderkostnader och lägg till kostnaden för smågrisen så har Du Dina produktionskostnader. Du bör dessutom räkna med en riskpremie om minst 5% som Du lägger till.Samverka gärna med en eller flera kollegor i förhandlingarna.
Det cirkulerar många priser på både smågrisar och fläskpriser.Det finns en del som säger att man vill kompensera sig för de senaste urdåliga åren. Tyvärr så funger inte affärslivet så utan man måste se framåt och där skapa vinst.Smågrispriskrav om 700 kr per smågris och 18,50 kr per kg fläsk finns hos många grisproducenter.Det finns avtal (enl.grisportalen) som är skrivna på 16,60 kr/kg men också många i häradet 15-15,50 kr/kg.
Jag tycker inte man skall stirra sig blind på kontraktspriset,utan sträva efter att få vinst i det egna företaget.Samtidigt tror jag att ingen skall behöva skriva några avtal under 15,50 kr per kg.
En annan viktig faktor är att vi verkligen får byta ut det gamla avräkningssystemet mot det nya där vi vet villkoren på förhand mycket bättre.Idag är det 1:a december.Sven